تجربه‌های نظام‌های آموزشی دنیا در روزهای کرونا

برای ورود به سمینار محتوای تعاملی ، کلیک نمائید