درباره ما

مجموعه درس افزار از سال ۱۳۹۰ توسط مجموعه ای از نخبگان دغدغه مند در حوزه آموزش و پرورش کشور شکل گرفت.
این مجموعه طی سال ها فعالیت اقدام به شناخت فرآیندهای مختلف در سطوح های اداری، اجرایی و مالی و همچنین آموزشی مدارس و مجتمع های آموزشی نموده و توانسته است تا بر این اساس راه حل هایی را در همه این زمینه ها در قالب سامانه مدیریت یکپارچه مدارس در اختیار قرار دهد.