نحوه نظارت بر مشارکت یادگیرنده با گزارش های LMS

برای ورود به سمینار محتوای تعاملی ، کلیک نمائید